Copyright Neography
logo

MissingType

Vì nhiều lý do khác nhau mà các thành viên của team Neography đều không thể hiến máu được, bọn mình hy vọng hành động bỏ các chữ cái A,B,O  nhỏ bé này sẽ góp phần cho mọi người thấy được sự quan trọng của việc hiến máu, qua đó sẽ tăng số lượng máu dự trữ cho những bệnh nhân cần đến
FYI : Missing Type

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *